verslag algemene vergadering 2019

Verslag van algemene ledenvergadering van KBO Ulicoten gehouden op 29-03-2019 in de Bremerpoort.

 

Op vrijdag 29 maart om 13.30 uur werd de algemene ledenvergadering geopend door de voorzitter Frans Vriens. Hij heette iedereen welkom, in het bijzonder diaken G. Fennema die zou voorgaan in de boeteviering. Deze boeteviering was een mooie en zinvolle viering in het teken van de vastentijd en Pasen. Allen overleden leden van het afgelopen jaar werden herdacht, terwijl we luisterden naar sfeervolle muziek. Het is een mooie traditie om voorafgaande aan de vergadering even stil te staan bij de zin van het leven en met elkaar te herdenken. Diaken Fennema heeft ons daarin goed begeleid, waarvoor dank. Na de viering werd er koffie en thee geserveerd. Daarna de kon de vergadering beginnen nadat de geluidsinstallatie was hersteld.

De voorzitter opent de vergadering en heette iedereen nogmaals welkom. 0ok een speciaal welkom aan de kringvoorzitter Cees Raats en 2 afgevaardigden van de Seniorenvereniging Baarle-Nassau te weten Joke Lauerijssen en Cor Neelen. Helaas heeft wethouder Nico Sommen vanwege andere verplichtingen af moeten zeggen en Wim Hendrikx, als afgevaardigde van KBO Brabant, heeft vanwege drukke werkzaamheden niet op de uitnodiging in kunnen gaan.        De voorzitter kijkt terug op een goed jaar. Er waren veel activiteiten waar veel leden aan deel namen. Hij hoopt dat het komende jaar de leden weer actief zullen zijn. Er waren 22 nieuwe leden en helaas hebben we afscheid moeten nemen van 14 leden. De komende jaren zal er veel op de vereniging afkomen. De zorg voor en met elkaar zal de in de toekomst steeds meer worden. Het langer thuis wonen etc. zal in samenwerking met de thuiszorg, de vele mantelzorgers en gemeente begeleid moeten worden.

Vervolgens wordt de agenda verder afgehandeld.

2. Het verslag van de vergadering van 23 maart 2018 wordt besproken. Dit wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de samensteller.

3. Het jaarverslag van 2018 wordt zonder op af aanmerkingen vastgesteld en goedgekeurd.

4. Het financieel verslag wordt aan de leden aangeboden en deze krijgen de gelegenheid om dit te bekijken. De penningmeester Ben van den Ackerveken geeft nog wat toelichting en aanvulling. Er was in 2018 een positief saldo. De begroting wordt gemaakt in vergelijking de rekening van het vorige jaar.        Luc de Theije heeft nog een vraag over de subsidie, waarom die omhoog is gegaan. Dit komt omdat de kosten van Bewegen voor ouderen, overgegaan is van de gemeente naar de vereniging en de subsidie die daarbij hoorde ook. De begroting wordt goedgekeurd en vastgesteld

5. May Verheijen als lid van de kascontrole commissie doet verslag van haar bevindingen. Zij deelt mede dat de penningmeester Ben het perfect doet. De voorzitter vraagt de vergadering om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen over het afgelopen boekjaar. De vergadering is akkoord.

6. De jaarrekening van 2018 wordt door de vergadering goedgekeurd en vastgesteld.

7. Voor de kascontrole commissie is Adriënne van Roosendaal benaderd omdat Jac Friederichs geen commissielid zal kunnen zijn. Zij vormt dan samen met May Verheijen de nieuwe kascontrole commissie voor het boekjaar 2019. Ook dit wordt door de vergadering goedgekeurd.

8. Bestuursverkiezing: Volgens rooster zijn Frans Vriens en José Beerens aftredend en beiden stellen zij zich herkiesbaar. Bij acclamatie worden zij herkozen. Voor de vacature is er 1 kandidaat-bestuurslid nl; Jac Friederichs. Hij wordt bij acclamatie gekozen en kreeg een groot applaus. De voorzitter heet hem welkom en is blij met de aanvulling bij het bestuur. Dit is nu weer voltallig.       

9. Mededelingen: Als eerste is Luc de Theije, namens de reiscommissie, aan het woord. De reis van vorig jaar was een mooie en interessante reis. Ook voor dit jaar is er weer naar een mooie reis gezocht. Deze zal zijn op 26 Juni en gaat naar het Westland. Er wordt een museum in Honselersdijk, kassen en veiling bezocht. S ’middags zal er een rondvaart zijn op een schuit, daarom is het aantal deelnemers beperkt namelijk 55 personen. Als afsluiting een diner in Made. De kosten zijn 70 euro per persoon. Met de nieuwsbrief van April zal er nog uitgebreide informatie volgen. Dan kan men ook opgeven d.m.v. van het bedrag over te maken op het banknummer wat vermeld staat of contant bij Ben van den Ackerveken. Betalen is aangemeld. Als er te veel mensen aangemeld worden komen ze op een reservelijst. Eventueel afmelden kan tot 23 juni en dan wordt geld teruggestort.  Frans noemt nog de activiteiten waaraan deelgenomen kan worden o.a.  Jeu de boules dat maandagmiddag weer begint. De H Mis voor de overleden leden zal voortaan 1 x per jaar gedaan worden rond Allerzielen en dan voor alle overledenen van het afgelopen jaar. Dan is er op 17 April een thema-avond georganiseerd door Seniorenvereniging Baarle, Thebe extra, Janshove, Leystromen en de gemeente om 19.00 uur in het CCB. De voorzitter geeft Cees Raats het woord zodat hij kan uitleggen waar het overgaat. De aanleiding is dat er veel verandert in de ouderenzorg. De zorginstellingen hebben een ander soort zorg. Dementie zal veel meer optreden. De WLZ (wet langdurige zorg) zal hierbij een rol gaat spelen. Mensen zolang mogelijk thuis verzorgen is daarbij een punt maar dan zal er meer geregeld moeten worden. Hier zal op tijd op ingespeeld moeten worden. Verder is er een PACT voor ouderenzorg. De gemeente werkt met de KBO samen aan verschillende projecten nl: Eenzaamheid, langer thuis wonen. Verder zijn ze bezig met een project armoede. Men kan een beroep doen op de WMO en cliënten ondersteuner         Cees Raats. Maak daar gebruik van indien nodig.   De voorzitter dankt Cees voor zijn duidelijke uiteenzetting.

10. De rondvraag: Kan men al opgeven voor de reis? Dat kan vanaf het moment dat de nieuwsbrief in April komt. Voor de bijeenkomst van 17 April kan men zich al wel opgeven.

Dan bedankt de voorzitter alle vrijwilligers voor hun inzet van het afgelopen jaar. Zonder deze vrijwilligers kan de vereniging niet. Deze middag wil hij 2 mensen in het bijzonder bedanken en dat zijn Annie Verheijen en Fons Roelen. Zij stoppen na vele jaren met het rondbrengen van de ONS. Zij krijgen een bloemetje overhandigt en een groot applaus van de leden. De voorzitter sluit daarna de vergadering en volgt er een kleine pauze waarin ieder een drankje krijgt aangeboden en kan de spreker de presentatie over diabetes in orde brengen.

Het woord is dan aan Gert de Jong. Hij doet samen met Joost de Jong de presentatie over diabetes. Deze presentatie is erg zinvol. Er wordt het belang van de diabetesvereniging uitgelegd. Daarna wordt op deskundige wijze uitgelegd wat diabetes is en wat je er zelf aan kunt doen en hoe daar goed mee om te gaan. Het was een leerzame presentatie. De adviezen die we kregen kunnen we zeker goed gebruiken.

Als afsluiting van de vergadering dankt de voorzitter alle leden voor hun komst, ook de afgevaardigden van Baarle en Cees Raats dank voor de belangstelling.

Hierna was er koffie of thee met een paar lekkere warme worstenbroodjes. Ieder liet het zich goed smaken. Tevens was er gelegenheid om met elkaar bij te praten en zich op te geven voor 17 April. De voorzitter heeft de middag rond vijf afgesloten en konden we terugkijken op een geslaagde vergadering. Iedereen nogmaals bedankt voor de aanwezigheid en graag tot een volgende keer.

 

Maria Meeuwesen secretaris.                               I