viering 50 jaar KBO

VERSLAG VAN DE VIERING VAN HET 50 JAAR BESTAAN VAN KBO ULICOTEN  GEHOUDEN OP 8 MEI 2015

De dag begon om 10.30 met een eucharistieviering in de parochiekerk van Ulicoten. Voorganger was pastor Paes. In een fraai versierde kerk hebben we een mooie viering gehouden uit dankbaarheid en gebeden voor onze overleden leden. Ruim honderd leden waren hierbij aanwezig. Het parochiekoor heeft de dienst met mooie gezangen opgeluisterd.

 

Na de dienst was iedereen welkom in zaal de Kneut. Wij werden ontvangen met een welkomstdrankje, waarna aan de leden een heerlijk diner werd aangeboden.

 

Rond 2 uur zijn we vandaar naar de Bremerpoort gewandeld om daar het programma voort te zetten.

Precies zoals gepland kon de jaarvergadering om 14.30 beginnen. Onze voorzitter To Verheijen opende de vergadering met een met een woord van welkom aan alle leden en genodigden. In haar feestrede, waarin zij aangaf hoe de KBO 50 jaar geleden is ontstaan, roemde zij de bestuurders van het eerste uur die het initiatief genomen hebben om een KBO op te richten en alle bestuurders die hun hebben opgevolgd. De KBO is er om uw belangen te behartigen en maakt zich daar ook sterk voor, vooral op sociaal en maatschappelijk terrein. Belangenbehartiging staat hoog in ons vaandel. Mensen maak gebruik van de hulp en mogelijkheden die u door onze KBO adviseurs geboden wordt! KBO Ulicoten is een grote vereniging met 170 leden, maar niet alleen groot in aantal, ook groot in activiteiten, groot in het leveren van vrijwilligerswerk en groot om de sociale verbondenheid te bevorderen, mensen uit hun isolement te halen en te betrekken bij verschillende activiteiten. Kortom een vereniging die er toe doet in Ulicoten. Allemaal van harte gefeliciteerd met dit gouden jubileum.

Hierna werd de agenda vlot afgehandeld.

2. Het verslag van de vorige ledenvergadering werd onveranderd vastgesteld.

3. Verslag van de Kerstviering en het activiteitenverslag kregen de goedkeuring van de vergadering en werden onveranderd vastgesteld.

4. Financieel verslag. Het financieel verslag van 2014 en de begroting voor het jaar 2015 worden door de penningmeester Piet Geerts toegelicht. De vergadering heeft hier verder geen vragen over.

5. Namens de kascontrolecommissie  doet Marja Kusters verslag van hun bevindingen. Alle stukken waren duidelijk en alles was prima in orde. Hiermee wordt de penningmeester en het bestuur decharge verleent over het financieel beleid over 2014 en de begroting 2015 vastgesteld. Marja Kusters is aftredend als commissielid, en Jos Verheijen wordt benoemd als nieuw lid van de kascontrolecommissie.

6.  Bestuursverkiezing: Piet Geerts is periodiek aftredend en niet herkiesbaar. Annie Verheijen is tussentijds aftredend.  Voor deze 2 vacatures hebben 2 leden zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie nl. Ben van den Ackerveken en José Beerens. Op voorstel  van de voorzitter worden beide kandidaten bij acclamatie gekozen ondersteund met een applaus. De nieuwe bestuursleden bedanken de vergadering voor het in hen gestelde vertrouwen. De voorzitter feliciteert Ben en José en hoopt op een goede samenwerking in het bestuur.

7. Mededelingen: in de nieuwsbrief is vermeld dat we dit jaar weer een zomerreis organiseren bij voldoende deelname. De dagreis is gepland op woensdag 24 juni en gaat naar Ridderkerk en Rotterdam. Er gaat een intekenlijst rond zodat belangstellenden zich aan kunnen melden.

8. Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt.

Dan is het tijd om de jubilarissen te huldigen. 20 leden van onze vereniging zijn 25 jaar of meer lid. Zij worden door de voorzitter gefeliciteerd en letterlijk in de bloemetjes gezet. Ook ontvangen zij van KBO Brabant een oorkonde voor dit feit. Deze worden samen met de bloemen overhandigd als hun namen worden genoemd. Na de vergadering wordt met een groepsfoto en een groot applaus de huldiging afgesloten.

Dan is het moment gekomen om even stil te staan bij de scheidende bestuursleden. De voorzitter richt zich eerst tot Annie Verheijen. Annie is 25 jaar lid van de KBO waarvan ze 14 jaar bestuurslid is geweest. Ook lange tijd als secretaris, maar door de moderne communicatie technieken moest je dat voor een deel aan andere overlaten. Ondanks je hoge leeftijd ben je altijd heel actief gebleven en heb je veel vrijwilligerswerk gedaan. Wij hopen dat je dat zal blijven doen en dat de KBO daar nog lang van kan genieten. Annie hartelijk dank voor je inzet. Als blijk van waardering een oorkonde van KBO Brabant, een cadeau en een bloemetje van onze KBO.

Vervolgens het dankwoord gericht tot Piet Geerts onze penningmeester. Piet is 21 jaar lid van de KBO waarvan 17 jaar bestuurslid en 15 jaar als penningmeester. Wat je allemaal nog meer gedaan hebt is bijna te veel om op te noemen, en toch ga ik het eens op een rijtje zetten en dan ga ik zeker iets vergeten, op de eerste plaats penningmeester, tot twee jaar terug veel secretariaatswerk overgenomen, het vermeerderen van alle stukken die naar de leden gaan, en ook zelf nog een rayon waar je de ONS, de nieuwsbrieven en de overlijdens berichten bezorgt, ieder jaar de kerst en de eucharistie viering opstellen voor de jaarvergadering en niet het minste: heel veel leden hebben van jou  computerles gehad. Piet wij gaan je missen bij de KBO.

Jou deskundigheid en de rust die jij uitstraalde is voor mij een grote steun geweest in mijn beginperiode als voorzitter. Heel hartelijk dank hiervoor. Ook voor jou natuurlijk een oorkonde, een cadeau en een mooie bos bloemen voor je vrouw Annie die jou altijd gesteund heeft in je werk voor de KBO. Voor beide bestuursleden klonk een luid applaus.  

Hierna kregen de gastsprekers het woord. Namens KBO kring CUBAG is dat de voorzitter C.Raats. Hij feliciteerde onze vereniging met het 50 jarig bestaan, en wilde toch even ingaan op de doelstelling van onze KBO’s

De doelstelling was en is nog steeds: het creëren van goede ontspanningsmogelijkheden voor al haar leden en het behartigen van de belangen van de ouderen in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder. Dit moet worden gezien in de meest ruime zin van het woord, opdat de integratie en gelijkwaardigheid van de ouderen binnen de samenleving daadwerkelijk gestalte krijgen.

De maatschappelijke omgeving van KBO-Ulicoten

Er is op dit moment van alles gaande waarmee ook KBO afdeling Ulicoten te maken heeft en rekening mee moet houden.

Een belangrijke demografische ontwikkeling vormt de vergrijzing van de bevolking. Het aantal 65 plussers in de gemeente Baarle-Nassau stijgt de komende jaren van 19,4% naar 31,4% in 2020.

De ontgroening en de vergrijzing zullen veel impact hebben op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, de woningmarkt en het voorzieningenniveau in de gemeente.

Getalsmatig worden ouderen dus een steeds belangrijker groep.

Als afdeling zullen we oog moeten hebben en houden voor alle ouderen. De afdeling zal ervoor moeten waken dat zeker de oudere senioren niet tussen wal en schip geraken, maar van de andere kant zal de afdeling ook een beroep op jongere senioren moeten doen om de vereniging duurzaam te begeleiden naar de toekomst. De vereniging kan blijven bestaan dank zij de inzet van vele vrijwilligers. Het maatschappelijk rendement van het werk van de KBO is zeer groot.

Tot slot: Dat afdeling Ulicoten een afdeling mag zijn en blijven die zich tot doel stelt het ontplooien van activiteiten die de volwaardige participatie van ouderen bevorderen.

Ik ben ervan overtuigd dat samenwerking meer dan voorheen aan belang zal toenemen.

KBO Ulicoten zal samen met KBO Afdeling Baarle-Nassau een belangrijk aanspreekpunt voor de Gemeente zijn daar waar het gaat over de verdere ontwikkeling van onze participatiesamenleving.

Het collectief van deze KBO’s is zeker een factor van grote betekenis voor de politieke besluitvorming op diverse niveaus.

Namens de Kring wens ik afdeling Ulicoten een goede toekomst.

Vervolgens was het woord aan Piet Houtepen bestuurslid van KBO Brabant. Ook hij begon met een felicitatie aan onze vereniging met ons jubileum. Hij was onder de indruk van het hele programma van deze dag die volgens hem na veel voorbereiding perfect was verlopen. Hij roemde onze vereniging voor de vele activiteiten die georganiseerd worden en onderstreepte de woorden van Cees Raats waar het gaat over het belang van het vrijwilligerswerk bij de KBO.

Namens de KBO Brabant dankte hij de scheidende bestuursleden Annie en Piet. Hij had ook nog een verrassing. Zo mocht hij aan Piet Geerts de zilveren KBO speld  uitreiken met oorkonde. Die wordt toegekend aan personen die zich langere tijd op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de KBO. Piet was duidelijk verrast dat hem deze eer toekwam. Hij werd uitgenodigd naar voor te komen om de oorkonde en de speld onder luid applaus in ontvangst te nemen. Piet wist niet goed wat te zeggen maar dankte iedereen voor de verrassing en voor de goede samenwerking.

Hiermee waren we aan het einde van deze bijzondere feestvergadering. De voorzitter bedankte iedereen voor de aanwezigheid, en dankte vooral alle vrijwilligers die geholpen hebben om deze jubileumviering tot een succes te maken.

Deze dag werd afgesloten met een receptie waarvoor vertegenwoordigers van onze zusterverenigingen uit Ulicoten waren uitgenodigd, alsook afgevaardigde van de KBO afdelingen van de kring CUBAG. Wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagde viering van ons 50 jarig bestaan.

 

Secr. FV