Verslag van de ALV 25 -3-2022

Verslag van de algemene ledenvergadering van KBO Ulicoten gehouden op 25-03-2022 in de Bremerpoort.

 Op vrijdag 25 maart om 13.30 uur werden de leden van de KBO verwelkomd met een kopje koffie/thee en koekje. Daarna opent de voorzitter Frans Vriens de Algemene Ledenvergadering. Hij heet iedereen welkom op de deze belangrijke vergadering. Het zal voor hem de laatste zijn onder zijn voorzitterschap. Na 10 jaar besturen stopt hij ermee.

Als eerste worden alle overleden leden vanaf 15 okt 2021 tot 25 maart 2022 herdacht. De 2 namen worden voorgelezen door Julia nadat zij de KBO-kaars heeft aangestoken. Daarna las zij nog een mooi gedicht voor en werd er een minuut stilte gehouden.

Hierna werd de vergadering voorgezet. Als eerste wil de voorzitter Frans Vriens benadrukken........

dat door de corona, en daarbij de lockdown, in 2 jaar veel activiteiten en vergaderingen niet zijn doorgegaan, o.a. de ALV in maart 2020 en dat hij blij is dat er nu weer de gelegenheid is om elkaar te ontmoeten. De opkomst is weer goed. Er waren 48 leden aanwezig en genodigde Cees Raats namens de Kring Baarle-Nassau. Ook het afgelopen jaar is nog vaak verwarrend geweest, activiteiten gestart en dan weer gestopt. Nu hoopt hij dat de activiteiten kunnen blijven doorgaan en doet nog een oproep om daar ook aan deel te nemen. De agenda zal vervolgens worden afgehandeld.

2. Het verslag van 15 oktober 2021 wordt besproken en zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de samensteller.

3. Het jaarverslag van 2021 wordt zonder op- en/of aanmerkingen goed gekeurd en vastgesteld.

4. Het financieel verslag 2021 wordt aan de leden uitgereikt en deze krijgen de gelegenheid om dit te bekijken. De penningmeester Ben van den Ackerveken licht dit toe. Er is meer uitgegeven als ontvangen. Dit is te verklaren omdat de subsidie minder was. Ben legt nog uit dat dit o.a. komt omdat we te veel in kas hebben. Hierom wordt de komende jaren ingeteerd tot het vermogen ongeveer 15.000 euro is wat volgens de gemeente mag. Ook bij de gym op dinsdagmiddag zijn de inkosten minder als de uitgaven. Dit komt door de huur en kosten van Corpus. De subsidie voor de gym bedraagt 1440 euro maar is niet toereikend en het deelnemersaantal daalt helaas. De subsidie voor dit jaar bedraagt 4440 euro en dit is inclusief het bedrag voor de gym.

5. Annie Adams doet verslag van de kascontrole commissie. Volgens haar heeft de penningmeester, Ben, de boeken keurig op orde. De voorzitter vraagt de vergadering om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen over het afgelopen boekjaar. De vergadering is akkoord.

6. De jaarrekening 2021 wordt door de vergadering goedgekeurd en vastgesteld.

7. Voor de kascontrole commissie is José Beerens door Ben benadert, Annie stopt er namelijk mee, en José wil het doen. Zij vormt dan samen met Maria Antonis de nieuwe kascontrole commissie voor het boekjaar 2022. Ook dit wordt door de vergadering goedgekeurd.

8. Bestuursverkiezing: Volgens rooster is Julia Smulders aftredend en herkiesbaar. Frans legt nog uit hoe het komt dat zij zo snel aftredend is. Bij acclamatie wordt zij verkozen en krijgt applaus Julia bedankt iedereen voor het vertrouwen in haar. Frans is aftredend en niet meer herkiesbaar na 3 maal een periode van 3 jaar. Hilda de Theije Jespers is kandidaat en wordt bij acclamatie gekozen. Ook zij krijgt applaus.

9. Mededelingen:                                                                                            - De seniorenexpo gaat dit jaar definitief niet door. In 2023 zal deze op 17 januari zijn.                                                                                                     - Op 7 april is er in het Chaamsche Wapen de uitgestelde informatieavond over WLZ ( wet langdurige zorg ). Je kunt je opgeven bij Maria Meeuwesen.          - Het koersbal gaat nog 2 weken door en dan start het jeu de boules weer op de eerste maandag van April.                                                                      - Het fietsen start i.p. de derde woensdag van April omdat het kaarttoernooi dan pas afgelopen is.                                                                 - Er wordt aandacht gevraagd voor de energietoeslag.                                   - Luc de Theije geeft uitleg over de zomerreis die de reiscommissie heeft uitgezocht. De reis gaat naar Val Dieu. De bus gaat naar Thorn voor koffie met vlaai. Vandaar via een toeristische route naar Vaals voor de lunch. Na de lunch gaat de reis verder naar de Abdij/Brouwerij van Val-Dieu voor een rondleiding en tot slot een diner in Vaals. Deze reis zal 60 euro kosten en is op 29 juni.            - Frans vraagt nog aandacht voor het ONSJE wat in de ONS van febr zit. Hierin wordt duidelijk uitgelegd wat KBO Brabant doet voor alle senioren van de contributie die afgedragen wordt door de afdelingen.                                        - Dan is er sprake van dat de bus niet meer door Ulicoten komt maar dit is en blijft een aandachtspunt voor de gemeente.                                                      - Dan nog een mededeling over de kerk. Deze zal vanaf eind nov 2022 voor diensten gesloten worden. Er wordt nog overlegt over alternatief.         

11. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Julia wil nog wel de Vrouwen van Nu bedanken voor de mooie bloemstukjes die op tafel staan.

Frans neemt afscheid van het bestuur. Hij bedankt iedereen voor het vertrouwen in hem. Hij heeft met veel plezier 10 jaar in het bestuur gezeten. Eerst als bestuurslid, 6 jaar als secretaris en de laatste 3  jaar als voorzitter. Hij heeft met veel verschillende mensen in het bestuur gezeten en hij wil ze allemaal bedanken. Er zijn nog verschillende oud-bestuursleden aanwezig. Ook Cees Raats, die aanwezig is, heeft veel met Frans gewerkt en wordt ook bedankt voor zijn kennis en kunde. Frans geeft nu de voorzittershamer aan vicevoorzitter Jac Friederichs.  Jac neemt het woord en heeft een speech:

Jammer, helaas, jouw tijd als bestuurslid bij de KBO is verstreken. Mij is gevraagd om jou te bedanken voor jouw inzet voor de bond van ouderen: 10 jaar in het bestuur van de KBO- afdeling Ulicoten, waarvan 6 jaar secretaris en 3 jaar voorzitter. Frans je bent als bestuurslid een echte duizendpoot.  Je regelde de; Jeu de Boules, koersbal ,  Hulp bij belastingformulieren invullen ,  klussendienst ,  website en kaartjes bij overleden leden. Je bezocht regiovergaderingen en bij de gemeente vergaderingen was je ook altijd aanwezig. En er zijn vast nog meer dingen waar ik nu even niet aan denk. Ook hoorde ik van een oud- bestuurslid dat jij in de afgelopen 10 jaar, samen met de andere bestuursleden, de KBO Ulicoten naar een hoger niveau hebt gebracht.  Chapeau!!! Maar Frans je was ook wel een beetje de schrik van Ulicoten. Want oh wee, oh wee , als iemand in Ulicoten 55 jaar werd en jullie voelen het al aankomen   dan stond Frans Vriens op de stoep om te vragen of je lid van de KBO wilden worden,  En Frans vaak met resultaat. Wij hopen overigens dat je dit karweitje blijft vervullen. En Mieke, we hopen dat jij Frans, onze duizendpoot, nu voortaan een beetje meer voor jezelf hebt.

Frans, heel, heeeel erg bedankt voor alles. Wij hopen dat we bij jouw mogen aankloppen als dit nodig mocht zijn, En dat we jou nog vaak bij de KBO zullen zien. Het ga je goed !!!

Hij heeft nog een cadeautje voor Frans en een bos bloemen.  Tot slot bedankt kringvoorzitter Cees Raats Frans voor de prettige samenwerking. Ze zijn samen vaak op pad geweest met de doelstellig: wat kunnen we bewerkstellen voor de ouderen? En daarbij kwam de wijsheid van Frans goed van pas.

Cees legt tenslotte ook nog uit dat door de recessie en inflatie onze portemonnee flink wordt aangetast. Hij attendeerde op de verruiming van de energie toekenning voor de minima. Er is nog geen norm vastgesteld dus als iemand denkt dat hij in aanmerking komt moet hij zelf dit kenbaar maken bij de gemeente.

Jac heet Hilda nog welkom in het bestuur en sluit de vergadering. Er wordt nog een keer koffie geschonken en daarna kondigt Jac het ontspanningsgedeelte aan.  Het theater de Lachcarrousel verzorgd een optreden met sketches en liedjes. Dit was een gezellige voorstelling.

Daarna was het tijd voor de koffietafel met een heerlijke koffiekoek. Iedereen liet het zich goed smaken. Jac heeft om de middag afgesloten door de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. Het was een geslaagde vergadering.                                                                           

Maria Meeuwesen secretaris