Jaarverslag 2018

 

 

Jaarverslag 2018 van KBO Ulicoten

Bij het begin van het verenigingsjaar telde de vereniging 180 leden waarvan 3 gastleden. Per 31 december 2018 hadden we 187 leden waarvan 3 gastleden. 14 van onze leden zijn het afgelopen jaar overleden. 1 lid heeft opgezegd. Er zijn 22 nieuwe leden bijgekomen. Het bestuur was als volgt samengesteld: Frans Vriens voorzitter, Maria Meeuwesen secretaris, Ben van den Ackerveken penningmeester en José Beerens bestuurslid.

Het afgelopen jaar zijn 11 bestuursvergaderingen gehouden en 2 ledenvergaderingen. Bij de algemene ledenvergadering van 23 maart hebben we afscheid genomen van To Verheijen als voorzitter, zij blijft als vrijwilliger betrokken bij de KBO. Tijdens de ledenvergadering van 23 Maart werd Maria Meeuwesen gekozen als bestuurslid. Zij is benoemd tot secretaris.

In kring Baarle-Nassau zijn 2 vergaderingen gehouden. In dit verslag jaar hebben wij ook 2 keer overleg gehouden met het gemeentebestuur. Ook de dag van de ouderen is in kringverband georganiseerd. Door de werkgroep van de “oude” kring Cubag wordt een keer per jaar een besturen dag georganiseerd en daarnaast nog drie andere activiteiten, nl Culturele dag, Kringbedevaart en Senioren expo.

KBO Brabant hield 2 ledenvergaderingen, 3 x regionaal beraad, en meerdere themabijeenkomsten waarbij wij aanwezig waren.

Onze jaaractiviteiten waren: de zomerreis op 30 Mei naar het Watersnoodmuseum in Oudekerk en Veere, en de kerstviering op 21 december. In kringverband was dat het kaart toernooi waarvan 6 weken in Ulicoten werd gespeeld aan het einde van het verslagjaar, en enkele keren samen uit dineren. De kringbedevaart was goed bezocht, en ook het bezoek aan de senioren expo in Veldhoven met 3 bussen.

In het kader van de belangenbehartiging kunnen wij beschikken over ouderenadvisering, cliëntondersteuning en hulp bij belasting aangiften en aanvragen van huurtoeslag en zorgtoeslag. Intussen hebben we samen met KBO Baarle-Nassau ook een klussendienst opgezet met 8 klussers.

 

 

De wekelijkse activiteiten bestonden uit: Iedere dinsdag om 12 uur samen eten, dinsdag middag kaarten en biljarten, woensdag per 2 weken fietsen, donderdagmorgen om 9 uur wandelen, dinsdagmiddag ouderengym, en op maandag morgen in de herfst en winter koersballen, en in de lente en de zomer jeu de boules.

Wij kunnen terugkijken op een goed en druk verenigingsjaar. Met de hulp van een groot aantal vrijwilligers hebben wij al deze activiteiten kunnen uitvoeren.

Het bestuur wil dan ook allen die hierbij op welke wijze dan ook geholpen hebben heel hartelijk danken, en hopen ook in de komende jaren weer op jullie te mogen rekenen.

Bestuur KBO Ulicoten